Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thực hiện ba công khai(06/12/2010)

  Trường Cao  đẳng  sư phạm Nam Định xin  báo  cáo  các nội dung  thông

báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT:

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo theo biểu mẫu 20

– Công khai  thông  tin chất  lượng đào  tạo  thực  tế giáo dục cao đẳng, năm học

2008 – 2009 theo biểu mẫu 21

– Công khai cơ sở vật chất của trường, năm 2010 theo biểu mẫu 22

– Công khai  thông  tin về đội ngũ nhà giáo,  cán bộ quản  lý và nhân viên nhà

trường, năm học 2009-2010 theo biểu mẫu 23

–  Công  khai  về  kế  hoạch  tài  chính  nhà  trường,  năm  2010  theo  thông  tư

09/2009/BGDĐT

( Có các văn bản cụ thể của các nội dung thông báo công khai kèm theo).

Trả lời