Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam năm 2015(15/04/2015)

Thông báo tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam năm 2015(15/04/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:104/ TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 9 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam năm 2015 lần thứ 2

 

            Kính gửi:          – Các đơn vị trong trường

                                    – Các lớp học sinh, sinh viên

            Thực hiện công văn 163/SGDĐT – VP ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo dục – Đào tạo Nam Định về việc hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 2, Trường CĐSP Nam Định tổ chức các hoạt động như sau:

            – Tổ chức “Ngày hội đọc sách” với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”.

            – Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường.

            – Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

            – Trưng bày và bán sách với giá ưu đãi của Nhà sách Nhân dân Nam Định

            * Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 đến 16h00 thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2015

            * Địa điểm: + Nhà Đa chức năng Trường CĐSP Nam Định

                                + Phòng đọc Thư viện Tầng 3, Nhà A: Tổ chức tuần lễ trưng bày giới thiệu sách từ ngày 24/4/ 2015 đến 29/4/2015.

            *Nhà trường đề nghị các đơn vị chuẩn bị các nội dung sau:

            – Phòng KH – CN dự toán, loa đài, chuẩn bị sách, địa điểm cho ngày hội và tổng hợp kết quả viết báo cáo.

            – Phòng QT- ĐS chuẩn bị điện, nước, hội trường cho Ngày hội đọc sách

            – Phòng HC – TH chuẩn bị 2 băng rôn

            – Phòng KH – TC chuẩn bị kinh phí

            – Đoàn Thanh niên phụ trách khách mời, thu gom sách vở; Hội sinh viên vận chuyển, phục vụ các quầy sách và vận động sinh viên tích cực tham gia các hoạt động.

            Nhà trường đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện và tích cực ủng hộ tham gia Ngày hội.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT, KH-CN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lê Văn Thắng

Trả lời