Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo thi học kỳ IV các lớp TCSPMN 35B1,B2,B3,B4(12/05/2015)

Thông báo thi học kỳ IV các lớp TCSPMN 35B1,B2,B3,B4(12/05/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:04/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 11 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc thi  học kỳ IV các lớp TCSPMN 35B1,B2,B3,B4

           

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ IV các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ IV các lớp Trung cấp SPMN35B1,B2,B3,B4tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 42 đến tuần thứ 43. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 26/05/2015.
  3. Kế hoạch thi các học phần học kỳ IV các lớp Trung cấp SP Mầm non35B1,B2,B3,B4:

            3.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 26/05/2015.

 3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4 được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6 7 8
Địa điểm 22 23 32 33 35 36 37 38

            3.3. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
 

 

 

Thứ hai

ngày 01/06/2015

Các chuyên đề đổi mới trong GDMN Khoa TN:            2

Khoa XH:           3

Khoa THMN:     3

Khoa NN:           2

Tổ TL-GD:         2

Tổ: LLCT:          2

Tổ GDTC- QP:   2

Khoa THMN:   1
Thứ tư

ngày 03/06/2015

Đánh giá trong GDMN Khoa TN:            2

Khoa XH:           3

Khoa THMN:     2

Khoa NN:           2

Khoa CBQL:      1

Tổ TL-GD:         2

Tổ: LLCT:          2

Tổ ÂN-MT:         2

Khoa THMN:   1
Thứ năm              ngày 04/06/2015 Quản lý HCNN

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:           3

Khoa THMN:     3

Khoa NN:           2

Khoa CBQL:      1

Tổ TL-GD:         2

Tổ: LLCT:          2

Tổ ÂN-MT:         1

Khoa NN:         1
Thứ sáu

ngày 05/06/2015

Phòng bệnh và ĐBAT cho trẻ

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:           3

Khoa THMN:     2

Khoa NN:           2

Khoa CBQL:      1

Tổ TL-GD:         2

Tổ: LLCT:          2

Tổ GDTD-QP:    2

Khoa THMN:    1
Thứ hai                ngày 08/06/2015 Chương trình giáo dục MN Khoa TN:            2

Khoa XH:           3

Khoa THMN:     2

Khoa NN:           2

Khoa CBQL:      1

Tổ TL-GD:         2

Tổ GDTD-QP:    2

Tổ ÂN-MT:         2

Khoa XH:         1
Thứ tư

ngày10/06/2015

Giáo dục pháp luật

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:           3

Khoa THMN:     2

Khoa NN:           2

Khoa CBQL:      1

Tổ TL-GD:         2

Tổ: LLCT:          2

Tổ ÂN-MT:         2

Khoa NN:      1
Thứ năm

ngày 11/06/2015

Thể dục thể thao

 

Tổ TD-QS:        10 Khoa XH:         1

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. PhòngQuản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (31HS/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

            * Lưu ý: Trong thời gian thi, lớp học tại P32A5 sẽ tạm thời chuyển sang học ở P42A5.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Thạc sỹ Lê Văn Thắng

Trả lời