Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo thi học kỳ III của các lớp TCSPMN 34B,C,D(16/12/2013)

Thông báo thi học kỳ III của các lớp TCSPMN 34B,C,D(16/12/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 319/TB-CĐSP-KT&KĐCL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Nam Định, ngày 16  tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ III của các lớp TCSPMN 34B,C,D

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ III của các lớp Trung cấp SP Mầm non 34B,C,D nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ III của các lớp Trung cấp SPMN 34B,C,D tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 22. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi kết thúc các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 24/12/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 24/12/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp các lớp TCSPMN 34B,C,D.

           4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa, tổ bộ môn chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của các lớp Trung cấp SPMN 34B,C,D cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 24/12/2013.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp TCSPMN 34B,C,D được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6
Địa điểm 42 43 45 46 47 48

        4.3. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp Trung cấp SPMN K34: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBGS CBGS
 

Thứ hai

ngày 30/12/2013

Tin học Khoa TN:           2

Khoa XH:           2

Khoa THMN:     2

Khoa CBQLGD: 1

Khoa TNN:         2

Tổ ÂN_MT:        1

Tổ TLGD:           2

Khoa TH-MN

 

Thứ sáu

ngày 03/01/2014

Tổ chức hoạt động tạo hình Khoa TN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TD-QS:          2

Tổ ÂN_MT:        1

Tổ LLCT:            2

Khoa XH
Thứ hai

ngày 06/01/2014

Thực hành sư phạm 2 Khoa TN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TLGD:           2

Tổ LLCT:            2

Tổ ÂN_MT:        1

Khoa TNN
Thứ tư

ngày 08/01/2014

Phương pháp khám phá MT xung quanh Khoa TN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa TNN:         2

Tổ TD-QS:          2

Tổ LLCT:            2

Khoa TH-MN
Thứ sáu

ngày 10/01/2014

Tổ chức hoạt động Âm nhạc Khoa TN:            3

Khoa XH:           2

Khoa THMN:     2

Khoa TNN:        2

Tổ TLGD:          2

Tổ ÂN-MT:       1

Khoa TN
Thứ hai

ngày13/01/2014

Giáo dục học mầm non Khoa TN:           2

Khoa XH:           2

Khoa THMN:     2

Khoa CBQLGD: 2

Tổ TD-QS:          2

Tổ LLCT:           2

Khoa TH-MN

 

Thứ tư

ngày15/01/2014

Phương pháp giáo dục thể chất Khoa TN:           3

Khoa THMN:     2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TD-QS:          2

Tổ ÂN_MT:        2

Tổ LLCT:            2

Khoa CBQL
 

Thứ sáu

ngày17/01/2014

 

Chương trình giáo dục mầm non Khoa TN:            3

Khoa XH:           2

Khoa THMN:     2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ ÂN_MT:        2

Tổ TLGD:           2

Khoa TH-MN
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 30SV/phòng, riêng các phòng 1(ĐĐ:P42); phòng 6(ĐĐ:P48) sắp xếp 31SV/phòng và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

            * Trong thời gian thi từ ngày 30/12/2013 đến ngày 17/01/2014, phòng học của lớp TCSPMN 34A (P46) sẽ tạm thời chuyển sang học ở P13A5.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời