Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo thi các module 3, 4, 5 lớp BDCB quản lý trường Mầm non K72(19/05/2017)

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH                     PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCL

Số: 21/TB-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 16  tháng 5 năm 2017

    

 

THÔNG BÁO

Về việc thi các module 3, 4, 5 lớp BDCB quản lý trường Mầm non K72

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi các module 3, 4, 5 lớp BDCB quản lý trường mầm non K72 phòng Khảo thí và KĐCL thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi các module 3, 4, 5 lớp BDCB quản lý trường mầm non K72 tiến hành vào ngày 24/5/2017. Phòng Khảo thíKĐCL tổ chức thi các module 3, 4, 5 cho lớp BDCB quản lý trường mầm non K72.
  2. Khoa BDNG&CBQL xét duyệt điều kiện dự thi các module của học viên, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 23/5/2017.
  3. Khoa BDNG&CBQL cử giảng viên ra 02 đề thi cho một module. Đề thi các module 3, 4, 5của lớp BDCB quản lý K72 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 23/5/2017. Các cán bộ ra đề thi các module trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi vào ngày 23/5/2017.
  4. Kế hoạch thi các module 3, 4, 5lớp BDCB quản lý trường mầm non K72:

           4.1. Cán bộ coi thi và học viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các phòng, khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) các module của lớp BDCB quản lý trường mầm non K72 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 23/5/2017. Địa điểm thi tại phòng 12 nhà A4 bet366

Thời gian Module CBCT CBGS
Sáng

Ngày 24/5/2017

Từ 7h30’ – 9h00’

Module 3 Khoa CBQL:           1

Phòng TC-QLSV:     1

Khoa XH:     1
Sáng

Ngày 24/5/2017

Từ 9h15’ – 11h15’

Module 4 Khoa CBQL:           1

Phòng TC-QLSV:     1

Chiều

Ngày 24/5/2017

Từ 14h00’-16h00’

Module 5 Khoa CBQL:           1

Phòng KHCN:         1

Khoa TN:   1
  1. Tổ chứcthi và chấm thi các module tại Phòng 104 nhà A.Khoa BDNG&CBQL cử tổ trưởng chấm thi, cán bộ chấm thi các module và đăng ký lịch chấm thi các module cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học viên theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 40 HV/phòngvà mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Trần Duy Hưng

Trả lời