Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K33 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ VI năm học 2013 – 2014(14/05/2014)

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K33 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ VI năm học 2013 – 2014(14/05/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  130/TB – CĐSP
Nam Định, ngày 13 tháng 5  năm 2014

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN K33 VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 6 NĂM HỌC 2013 – 2014

           Căn cứ quyết định 25/ QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 ban hành quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

          Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 6 năm học 2013-2014 như sau:

  1. Thời gian và phạm vi thực hiện

      Thời gian: Thứ năm ngày 22 tháng 5 năm 2014.

      Phạm vi: Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K33 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 6 năm học 2013 – 2014.

  1. Tổ chức thực hiện

3.1. Phòng KT&KĐCLGD

–  Chủ trì việc thực hiện kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

– Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ và các Khoa để sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

– Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ phân loại và xử lý kết quả.

3.2. Phòng Khoa học – Công nghệ

– Phối hợp với phòng KT&KĐCL thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

– Phối hợp với phòng KT&KĐCL phân loại và xử lý kết quả.

3.3. Các Khoa

Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD, phòng Khoa học – Công nghệ để sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

  1. Kế hoạch thực hiện
STT Thời gian:

Thứ năm ngày

22/5/2 2014

Lớp Ghi chú
1 14h00 Sư phạm Toán Tin K33 Địa điểm:

Phòng 201, Giảng đường Bộ môn.

2 14h25 Sư phạm Lý KTCN K33
3 14h50 Sư phạm Sinh Hóa K33
4 15h10 Giáo dục Thể chất K33
5 15h35 Sư phạm Văn GDCD K33
6 15h55 Sư phạm Mỹ thuật K33
7 16h05 Sư phạm Tiếng Anh K33
8 16h35 Giáo dục Tiểu học K33
9 16h55 Giáo dục Mầm non K33

Nơi nhận:

–          Các đơn vị;

–          Lưu VT; KT&KĐCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời