Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Khoa Giáo dục Mầm non

1. Chức năng

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng đối với ngành Giáo dục Mầm non và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường.
2. Nhiệm vụ

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non, kế hoạch giảng dạy các ngành thuộc khoa.

c) Phối hợp với phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, các đơn vị chức năng trong trường xây dựng và phát triển chương trình đào tạo giáo viên mầm non; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động phát triển kĩ năng sư phạm cho giảng viên, sinh viên thuộc quyền quản lý của khoa.

d) Quản lí tiến trình đào tạo, nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình/đề cương bài giảng, tài liệu giảng dạy, tài liệu bồi dưỡng theo đăng kí hoặc do Nhà trường phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập; phương  pháp, nội dung, hình thức thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học theo hướng đổi mới.

đ) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa về giáo dục Mầm non.
e) Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo trường phân công

3. Lãnh đạo đơn vị:

– Trưởng khoa: ThS Lê Thị Thanh Hà

– Phó trưởng khoa: TS Đào Thị Anh Lê; ThS Hoàng Thị Hòa

Trả lời