Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Kết quả rèn luyện của sinh viên K30 (10/06/2011)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                    ĐỘC LẬP – TỰ  DO – HẠNH PHÚC

          —— —————                                                       —————————

     Số : 199/QĐ-TC-QLSV                                     Nam Định,  ngày  06  tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt kết quả rèn luyện của sinh viên K30

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

   Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính qui.

   Căn cứ vào quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên các cơ sở giáo dục ĐH và trường TCCN hệ chính quy.

  Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TC-QLSV ngày 28/8/2009 của Hiệu trưởng về hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện.

  Căn cứ biên bản xét duyệt kết quả rèn luyện của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường ngày 31/5/2011.

   Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức-QLSV.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.  Duyệt kết quả phân loại rèn luyện của sinh viên khoá 30 (2008-2011)  từng năm và cả khoá học với các mức như trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Kết quả phân loại rèn luyện của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ sinh viên và ghi vào bảng điểm kết quả học tập toàn khoá khi ra trường.

 

Điều 3. Các ông ( bà) trưởng các đơn vị có liên quan và những sinh viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

                                                                                 

          Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                   – Như điều 3

                   – Lưu TC, HC-QT

                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                 TS Bùi Huy Ngọc

 

   Nhấn nút Download ở trên để tải danh sách kết quả rèn luyện của sinh viên K30

Trả lời