Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII(21/01/2019)

Học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII(21/01/2019)

Nhằm giúp các đồng chí đảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, chủ trương, quan điểm của Đảng trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chiều 16/01/2018, tại Giảng đường chính, Đảng ủy trường Cao đẳng sư phạm Nam Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên và quần chúng ưu tú trong đảng bộ.

Sau phần phát biểu khai mạc, Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Văn Mừng – Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định truyền đạt các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm:

–                      Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

–                      Quy định số 08-QĐi/TW  về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

–                      Kết luận số 37/KL/TW về “Tình hính kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra. Thông qua nội dung báo cáo tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và quần chúng ưu tú của đảng bộ nhà trường đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân , nhất là trách nhiệm và ý thức công dân của nhân dân địa phương có biển; ý thức nêu gương của cán bộ đảng viên.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường phát biểu chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình hành động và cá nhân viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Trả lời