Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Danh sách sinh viên K32, K33 được cấp học bổng KKHT kỳ II năm học 2011- 2012 (21/11/2012)

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH NAM ĐỊNH

Trường Cao Đẳng Sư Phạm

—————

Số :437/QĐ-TC-QLSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày  23  tháng 10  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

(V/v cấp học bổng KKHT cho SVK32, K33 Kỳ II  năm học 2011 -2012 )

– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15-8-2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Căn cứ vào biên bản Hội nghị xét học bổng cấp trường ngày 17/10/2012 duyệt học bổng KKHT cho sinh viên  K32 kỳ IV; K33 kỳ II  năm học 2011 -2012.

–  Xét đề nghị của Ông trưởng phòng Tổ chức- Quản lý sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên K32 học kỳ IV; K33 học kỳ II năm học 2011-2012  (theo danh sách và mức cấp kèm theo).

Điều 2:  Thời gian được hưởng học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ là 5 tháng (   K32: từ  tháng 02/2012 đến hết tháng 06/2012; K33: từ tháng 03/2011 đến hết tháng 07/2012).

 Điều 3:  Các Ông trưởng phòng TC-QLSV, KH-TC, trưởng các đơn vị có liên quan và  sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

  Nơi nhận :

   – KH-TC                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

   – Lưu VT, TC-QLSV                                                               

                                                                                                     Bùi  Huy Ngọc

                                                                                                            (Đã ký)

Trả lời