Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Báo cáo nội dung thực hiện các qui chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học năm 2012 (06/08/2012)

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định  báo cáo các nội dung thông báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT:

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo theo biểu mẫu 20

– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế giáo dục cao đẳng, năm học 2010 – 2011 theo biểu mẫu 21

– Công khai cơ sở vật chất của trường, năm 2011 theo biểu mẫu 22

Trả lời