Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường(20/03/2013)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường(20/03/2013)

 

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số: 74/TB/CĐSPNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Nam Định, ngày 18  tháng 3  năm 2013

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường)

                    

Kính gửi:  Các đơn vị trong toàn trường

 

            Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2012 – 2013, nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở bet366 ”.

  1. Mục đích Hội thảo:

 – Trao đổi những kinh nghiệm khi thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ mà nhà trường đang triển khai.

  1. Nội dung Hội thảo:

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch chuẩn đầu ra cho ngành đào tạo;

2.2. Đổi mới dạy, phương pháp học, phương pháp kiểm tra, đánh giá;

2.3. Xây dựng các học phần tự chọn;

2.4. Tổ chức các lớp học phần;

2.5. Xây dựng đội ngũ và cố vấn học tập;

2.6. Quản lý sinh viên đối với các lớp học phần;

2.7. Nghiên cứu khoa học và làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên.

  1. Thành phần:

– Khách mời;

– Toàn thể cán bộ quản lý và cán bộ, giảng viên bet366 .

  1. Thời gian:cả ngày 29 tháng 3 năm 2013

                        Sáng: từ 7h30 đến 11h00;

                        Chiều: Từ 14h đến 17h00.

  1. Địa điểm:Giảng đường chính – bet366 .

                         Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, KH-CN;

– Website trường CĐSP Nam Định

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời