Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo thi học kỳ III lớp TCSPMN 35B(12/09/2014)

Thông báo thi học kỳ III lớp TCSPMN 35B(12/09/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:239/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 10 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ III lớp TCSPMN 35B

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ III lớp Trung cấp SP Mầm non 35B nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ III lớp Trung cấp SPMN 35B tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 10. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp(GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần(HP) của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 30/09/2014.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một HP không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các HP GDĐC và GDCN của lớp Trung cấp SPMN 35B nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 30/09/2014. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các HP trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu HP thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các HP học kỳ III của lớp TCSPMN 35B:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 35B về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 30/09/2014.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 35B được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2
Địa điểm P22 P23

            4.3. Lịch thi các HP GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp TCSPMN 35B: Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14’h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
 

Thứ hai

ngày 06/10/2014

Giáo dục học mầm non Khoa NN:           1

Khoa THMN:     1

Khoa XH:           1

Tổ TD-QS:         1

Khoa TN:         1
Thứ tư

ngày 08/10/2014

Tổ chức hoạt động tạo hình Khoa TN:           1

Khoa CBQLGD:1

Khoa XH:           1

Tổ LLCT:           1

Khoa THMN:   1
Thứ sáu

ngày 10/10/2014

Thực hành sư phạm 2 Khoa: XH:         1

Khoa TN:           1

Tổ LLCT:           1

Tổ TLGD:          1

Khoa NN:          1
Thứ hai

ngày 13/10/2014

Phương pháp khám phá MT xung quanh Khoa NN:           1

Khoa XH:           1

Tổ ÂN-MT:        1

Tổ TLGD:          1

Khoa THMN:    1
Thứ tư                ngày 15/10/2014 Tổ chức hoạt động Âm nhạc Khoa TN:           1

Khoa NN:          1

Khoa THMN:     1

Tổ TD-QS:         1

Khoa XH:          1
Thứ sáu

ngày 17/10/2014

Tin học Khoa CBQLGD: 1

Khoa THMN:     1

Tổ LLCT:           1

Tổ ÂN-MT:        1

Khoa THMN:     1
Thứ hai                 ngày 20/10/2014 Phương pháp giáo dục thể chất Khoa NN:         1

Khoa THMN:     1

Tổ ÂN-MT:        1

Tổ TLGD:           1

Khoa TN:           1
Thứ sáu                 ngày 24/10/2014 Chương trình giáo dục mầm non Khoa THMN:     1

Khoa TN:           1

Tổ TD-QS:         1

Tổ LLCT:           1

Khoa XH:           1

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Lưu ý: Trong thời gian thi, phòng học của lớp Văn- CTĐ 34 sẽ tạm thời chuyển đến học ở phòng  HT2- A5.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời