Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 36H,I(09/01/2015)

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 36H,I(09/01/2015)

.

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:08/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 05 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ I lớp TCSPMN 36H,I

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ I lớp Trung cấp SP Mầm non 36H,I nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ I lớp Trung cấp SPMN 36H,I tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 26. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 20/01/2015.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một HP không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần GDĐC và GDCN của lớp Trung cấp SPMN 36H,I nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 20/01/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các HP trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu HP thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các HP học kỳ I của lớp TCSPMN 36H,I:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 36H,I về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 20/01/2015.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36H,I được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4
Địa điểm P32 P33 P35 P36

            4.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36H,I : Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT  

CBGS

 

Thứ hai

Ngày 26/01/2015

Tâm lý học đại cương Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ: LLCT:           2

Tổ TDQS:           1

Khoa TH-MN
Thứ Tư

Ngày 28/01/2015

Giáo dục học đại cương

 

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa NN:            2

Tổ TL-GD:          1

Tổ ÂN_MT:        1

Khoa XH
Thứ sáu

Ngày 30/01/2015

Sự phát triển thể chất cho trẻ em mầm non Khoa TN:            2

Khoa THMN:      2

Tổ TL-GD:          2

Tổ LLCT:            2

Khoa NN
Thứ hai

Ngày 02/02/2015

Tiếng Anh 1 Khoa TN:            2

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Tổ TD-QS:          1

Tổ TL-GD:          1

Khoa TH-MN
Thứ Tư

Ngày 04/02/2015

Âm nhạc và múa Khoa XH:           2

Khoa THMN:     2

Khoa NN:           2

Tổ ÂN-MT:       2

Khoa TN
Thứ sáu

Ngày 06/02/2015

Giáo dục quốc phòng 1

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:            2

Khoa TH-MN:    2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TL-GD:          1

Khoa XH

 

 

Thứ hai

Ngày 09/02/2015

Mỹ thuật Khoa XH:            2

Khoa THMN:     2

Khoa NN :           1

Tổ TD-QS:          1

Tổ LLCT:            2

Khoa NN
Thứ Tư

Ngày 11/02/2015

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

 

Khoa THMN:      2

Khoa NN:           2

Khoa XH:            2

Tổ LLCT:            1

Tổ ÂN_MT:        1

Khoa TH-MN

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (P32,P33: 34HS; P35,P36: 31HS) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời