Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Chức năng nhiệm vụ

VỊ TRÍ, VAI TRÒ

       bet366 là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định; Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non; đào tạo và cấp chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật; đồng thời là cơ sở nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý giáo dục và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực; hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trường cao đẳng.

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

       1. Sứ mạng: Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, hiện đại trong nền kinh tế tri thức; cung ứng đến người học các dịch vụ giáo dục tiên tiến; gia tăng tính cạnh tranh đảm bảo chất lượng và sự phát triển bền vững của Trường.

       2. Tầm nhìn: Trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo dục mầm non chất lượng cao, tiên tiến, hiện đại, hội nhập và là cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ nhu cầu học tập đáp ứng yêu cầu của xã hội.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

       1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng của Nhà nước

       2. Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục.

       3. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

       4. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

       5. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, người lao động, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.

       6. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.

       7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

       8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.

       9. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.

       10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Sở GD&ĐT theo quy định.

       11. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời